ความจำเป็น

ความพอดี

อยู่ที่ใคร...

จะเลือก

ตามพอใจ

....................

 

 

แต่โลกซับซ้อน เกินไป จนทำให้ มีหลายอย่าง เกินจำเป็น

รถยนต์

เครื่องบิน

หมอ

ทนาย

กฎหมาย

นายก..

เราหลายคน อาจเกิดมาเพื่อภาระกิจ ที่แตกต่าง

แต่ก็น่าคิดว่า สำหรับการมีชีวิต ที่ดี ที่เพียงพอ

มีอะไรจำเป็น แก่การนี้บ้าง

ไม่แน่ว่า เราอาจจำเป็นที่จะต้องรู้กว้าง ในศาสตร์ต่างๆมากขึ้น เพื่อที่จะพึ่งตัวเองได้มากกว่านี้

มากกว่าที่จะคอยหวัง ประโยชน์จากกัน โดยยากที่จะตอบแทนกันอย่างเท่าเทียม

ชีวิต สั้น.. เวลาดูเหมือนจะรวดเร็วไปตามเทคโนโลยี

ซีพียูและนาโน ทุกอย่าง เร็ว และเล็กลงทุกวัน เราได้แต่มองเห็น รับรู้ แต่ไม่เข้าใจ

ระบบเศรษฐกิจ ก็คงเช่นเดียวกัน

ชาวนา สักกี่คนจะเข้าใจ เรื่องเอฟทีเอ

คนขายข้าวแกงกี่คน จะรู้เรื่อง ตลาดหุ้น

ความซับซ้อน ระดับโลกอย่างอเมริกา นำพาเครื่องบินมาชนตึกเวิร์ดเทรด..

ความซับซ้อน ในสังคมระดับชาติ(เรา) นำพา ความรุนแรงในภาคใต้

บางทีเราอาจต้องการ เวลาที่ช้าลง นั่งเงียบๆ เพียงลำพัง

เพื่อทบทวน สิ่งจำเป็นบางอย่าง

เพื่อตอบโจทย์ชีวิต

ว่าเราจะเจริญเติบโตไปถึงไหน โดยไม่ทำลายตัวเอง..
edit @ 2006/03/08 04:31:33

edit @ 26 Jun 2009 01:04:35 by เขียนเอง

Comment

Comment:

Tweet

#41 By (203.113.17.173) on 2007-08-15 11:31

#40 By (203.113.17.173) on 2007-08-15 11:31

ชีวิตที่ไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น คือ ชีวิตที่ไม่มีค่า

#39 By วุ่นวาย (61.19.227.2 /61.19.227.2, 61.19.227.2) on 2007-04-26 16:09

หมวด ๙ การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๘๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
มาตรา ๒๘๓ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทำเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสำคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ มิได้
มาตรา ๒๘๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
การกำหนดอำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำคัญ
เพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
(๑) การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
(๒) การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสำคัญ
(๓) การจัดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทำหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจำนวนเท่ากันในกรณีที่มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่และการจัดสรรภาษีและอากรตาม (๑) และ (๒) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดแล้ว คณะกรรมการตาม (๓) จะต้องนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรภาษีและอากร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดอำนาจและหน้าที่ และการจัดสรรภาษีและอากรที่ได้กระทำไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำคัญการดำเนินการตามวรรคสี่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้
มาตรา ๒๘๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะบริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรั