ความจำเป็น

ความพอดี

อยู่ที่ใคร...

จะเลือก

ตามพอใจ

....................

 

 

แต่โลกซับซ้อน เกินไป จนทำให้ มีหลายอย่าง เกินจำเป็น

รถยนต์

เครื่องบิน

หมอ

ทนาย

กฎหมาย

นายก..

เราหลายคน อาจเกิดมาเพื่อภาระกิจ ที่แตกต่าง

แต่ก็น่าคิดว่า สำหรับการมีชีวิต ที่ดี ที่เพียงพอ

มีอะไรจำเป็น แก่การนี้บ้าง

ไม่แน่ว่า เราอาจจำเป็นที่จะต้องรู้กว้าง ในศาสตร์ต่างๆมากขึ้น เพื่อที่จะพึ่งตัวเองได้มากกว่านี้

มากกว่าที่จะคอยหวัง ประโยชน์จากกัน โดยยากที่จะตอบแทนกันอย่างเท่าเทียม

ชีวิต สั้น.. เวลาดูเหมือนจะรวดเร็วไปตามเทคโนโลยี

ซีพียูและนาโน ทุกอย่าง เร็ว และเล็กลงทุกวัน เราได้แต่มองเห็น รับรู้ แต่ไม่เข้าใจ

ระบบเศรษฐกิจ ก็คงเช่นเดียวกัน

ชาวนา สักกี่คนจะเข้าใจ เรื่องเอฟทีเอ

คนขายข้าวแกงกี่คน จะรู้เรื่อง ตลาดหุ้น

ความซับซ้อน ระดับโลกอย่างอเมริกา นำพาเครื่องบินมาชนตึกเวิร์ดเทรด..

ความซับซ้อน ในสังคมระดับชาติ(เรา) นำพา ความรุนแรงในภาคใต้

บางทีเราอาจต้องการ เวลาที่ช้าลง นั่งเงียบๆ เพียงลำพัง

เพื่อทบทวน สิ่งจำเป็นบางอย่าง

เพื่อตอบโจทย์ชีวิต

ว่าเราจะเจริญเติบโตไปถึงไหน โดยไม่ทำลายตัวเอง..
edit @ 2006/03/08 04:31:33

edit @ 26 Jun 2009 01:04:35 by เขียนเอง

Comment

Comment:

Tweet

#41 By (203.113.17.173) on 2007-08-15 11:31

#40 By (203.113.17.173) on 2007-08-15 11:31

ชีวิตที่ไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น คือ ชีวิตที่ไม่มีค่า

#39 By วุ่นวาย (61.19.227.2 /61.19.227.2, 61.19.227.2) on 2007-04-26 16:09

หมวด ๙ การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๘๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
มาตรา ๒๘๓ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรปก