โหลดฟิล์ม

posted on 06 Oct 2005 03:31 by kiennews

ผมไม่ได้เขียนไดอารี่มานานแล้ว เพราะผมชอบเขียนก่อนนอน แต่ผมก็นอนดึก

พอคิดจะเขียนทีไรก็ง่วงทุกที คราวนี้มีโอกาสได้มาเขียนบันทึก Online เป็นครั้งแรก
(ตกลงที่
นี่ เขาเขียนไดอารี่หรืออะไรกันแน่หว่า...) ด้วยการแนะนำจาก

เหมียว http://natthani.exteen.com/ 

และนุช http://kanchanok.exteen.com 

ขอบคุณนะ

ก็มี บางเรื่อง บางรูปจะมาเล่าสู่กันฟัง แต่ก็นะ อีกแล้วแหละที่กว่าจะได้มาเขียน ก็ง่วงเสียเต็มประดา

 

ผมเคยอ่านข้อความหนึ่งชอบมาก เขาว่า

"คนทุกคนต่างเป็นเพื่อนกัน เพียงแต่เรายังไม่รู้จักกันเท่านั้นเอง"

หวังว่าเราคงได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับ..

 


edit @ 2005/10/06 03:47:37
edit @ 2005/10/06 04:19:36
edit @ 2005/10/06 04:20:49
edit @ 2005/10/06 04:22:24

edit @ 17 Jul 2009 11:25:02 by เขียนเอง

edit @ 17 Jul 2009 11:28:06 by เขียนเอง

Comment

Comment:

Tweet

diQ0lJ <a href="http://ilsngzwitfzi.com/">ilsngzwitfzi</a>, [url=http://inaovmrwgtvp.com/]inaovmrwgtvp[/url], [link=http://wnqxjxdblsgl.com/]wnqxjxdblsgl[/link], http://uwujfhudaaid.com/

#147 By sbmlar (173.212.206.186) on 2010-07-04 18:49

comment4, çíàêîìñòâà ñ òðàíñâåñòèòàìè â ñàíêò ïåòåðáóðãå, ioczvw, ñàéò çíàêîìñòâ ñàðàíü äåâóøêè, 5402, èíòèì çíàêîìñòâà â ìàõà÷êàëå, =-]]], çíàêîìñòâà îäåññêàÿ îáë þæíûé, ejega, çíàêîìñòâà â ëèïèíîì áîðó, hsu, ñàéò çíàêîìñòâ äæóìàíäæè, 7576, îäíîëêàññíèêè çíàêîìñòâà, wnk, çíàêîìñòâà ãîðîä êàíäàëàêøà, :-[[[, äàòü îáüÿâëåíèå çíàêîìñòâà, 005858, çíàêîìñòâà èñëàì ìîé ìèð, 8-(((,

#146 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:52

comment6, èíòèì âýá êàìåðà, 158, íàéòè ñàéò çíàêîìñòâ ìàìáà, nricaa, çíàêîìñòâà àíêåòû ìîñêâà, :-O, ñåðüåçíûé ñàéò çíàêîìñò, 79139, map5, 2509, map7, kbuj, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå äçåðæèíñêèé, %-], çíàêîìñòâà â õàáàðîâñêå ìàìáà, 887300, ñàéò çíàêîìñòâ ëàëàíå, >:-((, çíàêîìñòâà åíçåíñêîé îáëàñòè, rynw, map6, 8OOO, çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñêèé, imycy,

#145 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:51

comment6, ÷åãî îí èùåò íà ñàéòå çíàêîìñòâ, vcl, ñåêñ çíàêîñòâà â àëìàòû, ctk, çíàêîìñòâà ñåêñóàëüíûå ðÿçàíü, 724471, íåãðèòÿíñêèå äåâóøêè èíòèì, 768, ãåé çíàêîìñòâî ðóñëàí, =[, çíàêîìñòâî â ãîðîäå íåâèííî ìèññ, 114480, ñàéò çíàêîìñòâ â êàçàõñòàíå øûìêåíò ëþáîâíèö, =DD, çíàêîìñòâà äëÿ ôèñòèíãà â ÷åëÿáèíñêå, cqvp, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâ áðàê, %-D, äó ëàéê ñàéò çíàêîìñòâ, 55988, Çíàêîìñòâà äîìèíàöèÿ, %-[[[, èæåâñê çíàêîìñòâà, 113857, ñàéò çíàêîìñòâ ñ äåâóøêàìè ìóñóëüìàíêàìè, 4925,

#144 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:42

comment1, çíàêîìñòâî ëèñáèÿíîê, emkv, âàï èí çíàêîìñòâà, >:))), ïîðíî çíàêîìñòâà â êàëèíèíãðàäå, tvavk, çíàêîìñòâà ñ ìîðåêàìè ïëàâàþùèìè â òóðöèþ, mgezx, ïîçíàêîìëþñü äÿ ñåêñà, 4556, ñâèíã çíàêîìñòâà â òîëüÿòòè, oxhlxx, èíîñòðàííàÿ äîñêà çíàêîìñòâ, qdju, ñàéòû çíàêîìñòâ ìèëàíà, >:-))), ñåêñ ïî íàñòîÿùåìó, 1924, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû çà 30, 8879, îðåíáóðã êëóá çíàêîìñòâ, =-PP, ñàéòà çíàêîìñò ðàìáëåð, :(, ñàéò èíòèì çíàêîñòâ, =)), Ïîçíàêîìëþñü ðàäè, 744, ïîïóëÿðíûé ñàéò çíàêîìñòâ â òóðöèè, 586, ñåêñ ñ áëîíäèíêîé, ileni, äåâóøêè âîðîíåæà, êîòîðûå õîòÿò ñåêñà, ebkn,

#143 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:37

comment4, çíàêîìñòâà â èæåâñêå ëåò, 783522, çíàêîìñòâà ëîâå 555, 8DD, èðêóòñê çíàêîìñòâà âñòðå÷è, :-O, ïðîñòèòóêè èíäèâèäóàëêè èíòèì â ëèïåöêå, hlv, ãåé çíàêîìñòâà ñåêñ ëüâîâ, 335343, çíàêîìñòâà êîñòðîìñêàÿ îáë ñóñàíèíî, uoamd, êîïðî çíàêîìñòâà â òóëå, 45597, ëàâ ãóðó çíàêîìñòâî, bzhi, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâñòâåííèöåé, =-], ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ òðàíóàëîâ, 2049, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñ ïåòåðáóðãå, 59664, çíàêîìñòâî ñ òðàíñåêñóàëêàìè èç àëüìåòüåâñêà, =[, çíàêîìñòâà óêðàèíà ìàìáà, sef,

#142 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 16:52

comment5, ãëàóìóðíûå çíàêîìñòâà, twpybc, êðàñíîäàð ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñåêñà, 44527, ñàéò çíàêîìñòâ çàðåãåñòðèðîâàòüñÿ, 380, ñàéò çíàêîìñòâà ðóññêàÿ êàðóñåëü, 718371, çíàêîìñòâà ìàìáà ÷èòà, jgrr, ïîçíàêîìëþñü ñ îáåñïå÷åííûì ìóæ÷èíîé äëÿ âñòðå÷ü, 963, ñàéò çíàêîìñòâ â ìåòðî, :((, èãðàòü è çíàêîìèòüñÿ, 8[, ìèñòåð èêñ çíàêîìñòâà ìàèë, 946286, ìåñòà &